Program razvoja

Program razvoja

Podpora v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

Preberi ukrep

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup rezalno-cepilnega stroja in dvoriščnega nakladalnika. 

POVZETEK

Nosilec gospodarstva je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. “Podpora v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.” S podprto naložbo bo znižal stroške izdelave gozdaqrskih prozvodov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija je usmerjena v pridelavo mleka. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje različnih vrst dopolnilnih dejavnosti: predelava mleka, mlinarstvo, sečnja lesa, spravilo lesa in predelava lesa. Kmetija bo povečala obseg predelave lesa v drva.

CILJI

 • Zmanjšanje proizvodnih stroškov,
 • izboljšanje učinkovitosti poslovanja in
 • povečanje izkoriščanja obnovljivih virov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Razvoj proizvodnje drv,
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in
 • višji prihodek in dohodek na kmetiji.

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Preberi ukrep

NAZIV AKTIVNOSTI

Novogradnja hleva za krave molznice in plemenske živali s pripadajočo opremo in novogradnja delno pokritega gnojišča iz naslova podukrepa M4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala v novogradnjo hleva za krave molznice in plemenske živali s pripadajočo opremo in novogradnjo delno pokritega. Naložba je bila nujna zaradi posodobitve kmetijske proizvodnje in selitve kmetije na novo lokacijo.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Zgradili smo hlev, v katerem je 71 ležalnih boksov za krave molznice in skupna ležišča za teleta in plemenske telice s pripadajočo opremo za krmljenje ter delno pokrito gnojišče v velikosti 380 m3. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.

CILJI

 • posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja števila krav molznic;
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, zmanjšanega transporta krme, spremembe načina molže;
 • izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe živali in uvedbe proste reje krav molznic in plemenskih živali.

Ostale aktivnosti

PODPORA ZA NALOŽBE V NAKUP NOVE MEHANIZACIJE IN OPREME ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA IZ PRP 2014-2020 ZA LETO 2020

Preberi ukrep

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup gozdarske prikolice, ki ima pozitivni doprinos pri ohranjanju okolja, izpolnjuje kriterij K2 in K5.

POVZETEK

Nosilec gospodarstva je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. “Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa”, z izpolnjevanjem okoljskih kriterijev K2 (Namestitev biotsko razgradljivih olj v hidravličnih sistemih) in K5 (Mehanski ali hidravlični pogon vsaj ene osi gozdarske prikolice). Izpolnitev cilja K2 predstavlja manjše tveganje za onesnaženje tal in vodnih virov v primeru izlitja in izpustov, izpolnitev cilja K5 pa učinkovitejši prevoz z zmanjševanjem obremenitve tal. S podprto naložbo bo znižal stroške spravila lesa in prispeval k varovanju okolja.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija je usmerjena v pridelavo mleka. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje različnih vrst dopolnilnih dejavnosti: predelava mleka, mlinarstvo, sečnja lesa, spravilo lesa in predelava lesa. Kmetija bo povečala obseg predelave lesa v drva.

CILJI

 • Hitro spravilo lesa, s čim manjšimi negativnimi vplivi na okolje,
 • zmanjšanje proizvodnih stroškov,
 • izboljšanje učinkovitosti poslovanja in
 • povečanje izkoriščanja obnovljivih virov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Lažje in hitrejše spravilo lesa, ob hkratnem varovanju okolja,
 • razvoj proizvodnje drv,
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in
 • višji prihodek in dohodek na kmetiji.